List od Ministra Sprawiedliwości

W dniu wczorajszym wraz z innymi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi (MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych) otrzymaliśmy pismo od Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.

Pan Minister podkreślił, że bez zaangażowania i trudu wkładanego w należyte wykonywanie obowiązków pracowników sądów (urzędnicy, kuratorzy, asystenci sędziego, pracownicy obsługi oraz specjaliści OZSS) sprawne i skuteczne działanie sądownictwa byłoby niemożliwe. Doceniając pracę pracowników sądów Kierownictwo Resortu zapewniło o swojej trosce o godne wynagrodzenia i warunki pracy ww. grup pracowniczych.

Pan Minister zaprosił wyżej wymienione organizacje związkowe na spotkanie z Kierownictwem Resortu na początku 2024 roku. Wiodącym tematem spotkania ma być ustalenie zasad współpracy strony rządowej z partnerami społecznymi, w tym także zasad wypłacania środków z funduszu nagród, na który w roku 2024 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3% funduszu wynagrodzeń i z ewentualnych oszczędności z tego funduszu.

Odnosząc się do tegorocznych nagród pan Minister przypomniał o nagrodach wypłaconych w sierpniu i październiku (w sumie 5.467 zł na etat). Środki na te nagrody pochodziły z oszczędności całego funduszu wynagrodzeń (w tym również dla grup orzeczniczych), które zostały oszacowane całorocznie, na dzień 31 grudnia. W związku wyrokiem Trybunał Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 rokuzaszła konieczność ustalenia na nowo wynagrodzeń sędziów na 2023 rok. Wyrównanie wynagrodzeń sędziów musiało nastąpić z funduszu wynagrodzeń oraz ze środków rezerwy celowej. Aktualnie, relatywnie niewielkie oszczędności z funduszu wynagrodzeń pozostałe po realizacji ww. wyroku TK znajdują się w dyspozycji dyrektorów sądów.

Pan Minister potwierdził również, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok przewidziany jest wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych o 20% dla wszystkich pracowników sfery publicznej, w tym urzędników, kuratorów, asystentów sędziego, pracowników obsługi oraz specjalistów OZSS. Niezależnie od terminu wejścia w życie ustawy budżetowej podwyższenie wynagrodzeń nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. Zasady podziału kwoty przeznaczonej dla podwyżki będą przedmiotem uzgodnień między stroną związkową a Ministerstwem Sprawiedliwości.

Na koniec – co nas niezmiernie cieszy – Pan Minister wyraził wolę współpracy ze stroną związkową reprezentującą pracowników sądów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *