Rozmowy w Ministerstwie

Jak pewnie większość z Was wie, dzisiaj odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z organizacjami związkowymi działającymi w sądownictwie. Na spotkaniu obecni byli również pani podsekretarz stanu Maria Ejchart, pan podsekretarz stanu sędzia Dariusz Mazur, pan sekretarz stanu Arkadiusz Myrcha, pan dyrektor Artur Strumnik oraz pan dyrektor Krzysztof Rybka.
‼️ Najważniejsza informacja jest taka, że podwyżki w wysokości 20% będą przyznane każdemu pracownikowi i będą liczone od wynagrodzenia zasadniczego na dzień 31 grudnia 2023 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Od powiększonego w ten sposób wynagrodzenia będą naliczane jego pochodne np. dodatek stażowy.
Pan Minister z uwagą wysłuchał naszych wystąpień i postulatów. Mówiliśmy o:
– potrzebie systemowego uregulowania naszych warunków pracy i płacy, tj. uchwaleniu nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.
– potrzebie dalszego zwiększania naszych wynagrodzeń. Postulowaliśmy powiązanie naszych wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Tegoroczne podwyżki traktujemy jako wyrównanie inflacji i zaniedbań poprzednich rządów. Nie może być tak, aby pracownicy z wieloletnim stażem zarabiali minimalne wynagrodzenie!
– brakach kadrowych, dużej rotacji pracowników.
– nierównościach w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach w obrębie jednego sądu, między sądami i apelacjami.
– konieczności stworzenia jasnych dróg awansu po kolejnych latach pracy i gratyfikacji finansowej z tym związanej.
– potrzebie jasnego uregulowania dyżurów aresztowych i rodzinnych, ustanowienia dodatków za dyżur, przestrzegania prawa pracowników do odpoczynku.
– potrzebie szkoleń w związku ze zmieniającymi się przepisami, ale również wraz z wprowadzaniem nowych systemów informatycznych, a także szkoleń z kompetencji miękkich dla osób na stanowiskach kierowniczych,
– bałaganie związanym z wielością systemów informatycznych i dodatkowymi, niepotrzebnymi czynnościami z tym związanymi.
– bardzo niekorzystnymi przepisami ws. odpraw emerytalnych,
– problemach w archiwach związanych ze skargą nadzwyczajną,
– problemach jakie wywołało przeniesienia informatyków do sądów apelacyjnych.
– mobbingu, złej organizacji pracy, wielości przełożonych.
– konieczności nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń zasadniczych asystentów sędziów przed przyznaniem podwyżek oraz o potrzebie ustanowienia minimalnego wynagrodzenia dla starszych asystentów.
– przywróceniu możliwości zdawania egzaminu sędziowskiego po odpowiednim stażu pracy przez asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz zwiększeniu limitu miejsc na aplikację uzupełniającą.
– postulowaliśmy skrócenie stażu pracy wymaganego do awansu na starszego asystenta.
– ekwiwalencie za odzież roboczą dla kuratorów sądowych.
– ekwiwalencie za używanie samochodu prywatnego do celu służbowych przez kuratorów sądowych.
– normach obciążenia kuratorów sądowych.
– potrzebnych dodatkowych środkach na nowe zespoły kuratorskie.
i wielu wielu innych problemach trawiących polski wymiar sprawiedliwości.
Pan Minister Adam Bodnar uważnie wysłuchał wszystkich naszych postulatów i zapowiedział ścisłą współpracę ze stroną społeczną w celu poprawienia naszych warunków pracy i płacy. Pan Minister podkreślił, że w tej kadencji chciałby doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy sądów będą czerpać satysfakcję ze swojej pracy pod względem finansowym, organizacyjnym i obciążenia obowiązkami. Strona społeczna ma się spotykać z Ministerstwem przynajmniej raz na kwartał i wspólnie pracować nad wyprowadzeniem sądownictwa z kryzysu.
Spotkanie oceniamy bardzo pozytywnie i z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Z naszej strony możemy jedynie zapewnić, że będziemy dalej działać na rzecz polepszenia naszej sytuacji finansowej i prawnej. Mamy nadzieję na dobrą, merytoryczną i efektywną współpracę z nowym Ministerstwem, bo pracy przed nami i problemów do rozwiązania bardzo dużo.
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *