Mobbing w miejscu pracy

Do czynienia z mobbingiem mamy wówczas, kiedy działania lub zachowania przełożonego względem pracownika mają charakter długotrwałego, uporczywego nękania, zastraszania i wywołują w podwładnym zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Mogą one mieć na celu także poniżenie oraz ośmieszenie pracownika lub izolowanie go, a nawet wyeliminowanie z zespołu. Również przydzielenie pracownikowi zadań poniżej jego kwalifikacji lub ilości zleceń przekraczającej jego możliwości ich realizacji postrzegane jest jako przejaw mobbingu.

Do przyczyn występowania tego zjawiska zaliczamy:

 • atmosferę, jaka panuje w miejscu pracy,
 • osobowości skonfliktowanych stron,
 • styl pracy oraz zarządzania, jaki reprezentują przełożeni,
 • warunki środowiskowe,
 • sprawowanie władzy z użyciem siły wynikające ze sztywnych struktur społecznych.

Zjawisko mobbingu w sądach wynika z:

 • ograniczonego, bardzo krótkiego czasu wykonywania zadań,
 • wydawania przez przełożonych polecań, które nie mają sensu,
 • obarczania pracownika odpowiedzialnością, a jednocześnie ograniczania jego decyzyjności, a także niedoceniania podwładnych,
 • złej atmosfery w miejscu pracy, która charakteryzuje się także brakiem koleżeńskich zachowań.

Dlaczego w pracy pojawia się mobbing?

Dręczenie psychiczne w miejscu pracy jest spowodowane wieloma czynnikami. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj indywidualne właściwości pracowników, które mogą, choć nie muszą niejako zachęcać do stosowania wobec nich takich zachowań. Cechy postrzegane powszechnie jako pozytywne, takie jak przebojowość, kreatywność, wysoki poziom zdolności, pewność siebie czy wysokie wykształcenie to najczęstsze z właściwości, jakich posiadanie predysponują pracownika do stania się ofiarą mobbingu.

Do tego dodać należy sytuacje, jakie tworzy miejsce pracy: rywalizacja o awans czy prestiż stanowią zagrożenie i idealne podłoże do nękania psychicznego. Z drugiej strony dręczenie dotyka też osoby, które znacznie gorzej od innych radzą sobie z wykonywaniem obowiązków, i wobec których przełożeni są zbyt wymagający przy jednoczesnym braku odpowiednich środków oraz możliwości dla takich podwładnych.

Ważnym czynnikiem wpływającym na pojawienie się mobbingu jest też zła organizacja pracy. Poprzez niewłaściwy system pracy narzucony przez przełożonego pracownicy nie mają możliwości wywiązania się z powierzonych im zadań, gdyż np. cechuje ich brak odpowiednich do tego kwalifikacji.

Gdzie zgłosić mobbing w miejscu pracy?

Istnieje kilka zaleceń dla osób będących ofiarami mobbingu. Są to:

 • jak najszybsze wyjście z roli „ofiary”,
 • wyraźne danie do zrozumienia prześladowcy, że nie godzimy się na poniżanie, zastraszanie itp.,
 • przeprowadzenie rozmowy z mobberem w obecności świadków,
 • dokumentowanie wszystkiego, co ma związek ze sprawą,
 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu lub psychologa, który potwierdzi, że długotrwały stres wpłynął negatywnie na nasze zdrowie,
 • rozważenie możliwości skorzystania z pomocy mediatora.

W ramach pomocy osobom będącym ofiarą nękania w miejscu pracy powołaliśmy Zespół Problemowy ds. mobbingu i mediacji. Czekamy na zgłoszenia pod adresem e-mail prezydium@knszzadrem.org.pl We wspomnianym zespole znajdziesz doświadczonych specjalistów, którzy skutecznie pomogą Ci rozwiązać problem mobbingu w Twoim miejscu pracy. Wszystkie zgłoszenia są anonimowe, a wszelkie działania podejmowane po konsultacji i na wyraźne życzenie zgłaszającego. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 h/7 — nie czekaj.

Mobbing w sądach
Pracownicy sądu boją się zwolnień za zgłoszenie mobbingu

Jak można zdefiniować mobbing w miejscu pracy?

Mobbing w miejscu pracy to długotrwałe, uporczywe nękanie, zastraszanie i poniżanie pracownika przez przełożonego, które prowadzi do zaniżonej oceny zawodowej oraz izolacji w zespole.

Jakie są przyczyny występowania mobbingu?

Przyczynami mobbingu są m.in.: atmosfera panująca w miejscu pracy, skonfliktowane osobowości, styl pracy i zarządzania przełożonych, warunki środowiskowe oraz wykorzystywanie siły w wyniku sztywnych struktur społecznych.

Dlaczego w miejscu pracy pojawia się mobbing?

Mobbing w miejscu pracy wynika z różnych czynników, takich jak indywidualne właściwości pracowników, które mogą stawiać ich w roli potencjalnych ofiar. Dodatkowo, rywalizacja o awans i napięta atmosfera pracy mogą sprzyjać występowaniu mobbingu.

Gdzie można zgłosić przypadki mobbingu w miejscu pracy?

Osoby będące ofiarami mobbingu mogą zgłaszać przypadki do Zespołu Problemowego ds. mobbingu i mediacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail prezydium@knszzadrem.org.pl. Zespół ten oferuje anonimową pomoc i podejmuje działania na wniosek zgłaszającego.

Jak można poradzić sobie z mobbingiem w miejscu pracy?

W przypadku mobbingu w miejscu pracy można podjąć kilka działań, takich jak: wyjście z roli „ofiary” i wyraźne oznajmienie prześladowcy, że nie godzimy się na nękanie; przeprowadzenie rozmowy z mobberem w obecności świadków; dokumentowanie wszystkich zdarzeń związanych z mobbingiem; skonsultowanie się z lekarzem lub psychologiem w celu potwierdzenia wpływu stresu na zdrowie; rozważenie skorzystania z pomocy mediatora.