Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KNSZZ „AD REM”

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest KNSZZ „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu dalej zwany Administratorem. Administrator w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, oraz szanując Państwa prawo do prywatności informuje, że wdrożył środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz innych ustaw. Administrator przykłada niezwykłą wagę do ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Zawsze przekazujemy Państwu w przystępnej formie informacje dotyczące danych osobowych. Ponadto dokładamy wszelkich starań celem ułatwienia Państwu wykonywania wszelkich przysługujących praw. Wniosek o skorzystanie ze swoich praw można złożyć w każdej formie i nie jest obwarowany z naszej strony żadnymi wymogami formalnymi. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uznamy, że konieczne jest uzupełnienie informacji, skontaktujemy się z Tobą i dopytamy. Staramy się także maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dokładając szczególnej dbałości w zakresie ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: prezydium@knszzadrem.org.pl Pod wskazany adres e-mail możecie się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym także w sprawach związanych z realizacją przysługujących Państwu praw.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ramach uprawnionej działalności, regulowanej ustawą o związkach zawodowych, oraz Statutem Związku. Podstawą ogólną przetwarzania danych osobowych członków związku, oraz osób pozostających z nami w stałym kontakcie jest art. 9 ust.2 lit. D RODO. W przypadku, gdyby dane dotyczące przynależności związkowej miały zostać ujawnione innemu podmiotowi, np. pracodawcy zawsze czynimy to na podstawie Państwa zgody na podjęcie określonych działań w indywidualnie zgłoszonym interesie. W żadnym innym wypadku nie ujawniamy Państwa danych osobowych. W sytuacji, w której Administrator zobowiązany jest przepisami prawa do wskazania liczby członków, zawsze posługuje się jedynie matematycznym wskaźnikiem liczbowym i nigdy nie naraża Państwa danych osobowych związanych z przynależnością związkową. Szerszym zakresem przetwarzanych danych osobowych objęci są jedynie członkowie związku, którzy zajmują stanowiska funkcyjne i reprezentują członków wobec pracodawcy. Dane te Administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa i obowiązków, które zostały na niego nałożone. Państwa dane przetwarzane w związku z korespondencją e-mail będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, co stanowiło przedmiot korespondencji i zgłoszonej sprawy, mogą pozostać w naszej bazie adresowej do czasu zakończenia działań Administratora w związku ze zgłoszeniem. Z uwagi na ochronę Państwa praw, korespondencję taką w zależności od wagi sprawy przechowujemy przez 5 lat, co związane jest z koniecznością zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i realizacją zadań Związku. W sytuacji trwających postępowań sądowych okres przechowywania danych może zostać przedłużony stosownie do trwania postępowania sądowego, aż do jego prawomocnego zakończenia. Dotyczy to ochrony praw indywidualnych oraz zbiorowych pracowników. Podstawą szczegółową przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.1 ust. 1, art.4 i art.7 ustawy o związkach zawodowych. Przetwarzamy także Państwa dane osobowe w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora. Są to takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Związku jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Dlaczego z tego korzystamy? Korzystamy z plików cookies w celach dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. wybór języka, czy rozmiaru czcionki). Pozwalają także na ulepszanie serwisu i aplikacji, czy też utrzymanie sesji Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są także do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, celem zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany, bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości. W ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej można uzyskać informacje o innych, ewentualnych opcjach w powyższym zakresie. Przeglądarki internetowe mogą zawierać domyśle ustawienia w zakresie automatycznej akceptacji zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności. Wybór w tym zakresie pozostawiamy Państwu. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celu administrowania stroną internetową. Są to takie dane jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Związku. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową);

IV. Przysługujące Państwu prawa.

1. Uprzejmie informujemy, że podczas przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

  • dostępu do swoich danych osobowych;

  • sprostowania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Między innymi dlatego szczegółowo informujemy Państwa o podstawach przetwarzania danych osobowych.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku ze szczególną sytuacją. W tej sytuacji jednakże Administrator zgodnie z przepisami może mimo wszystko odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w

stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Swoje uprawnienia Państwo zrealizować poprzez: Wysłanie e-mail pod adres: prezydium@knszzadrem.org.pl lub kontakt pod numerem telefonu 511 757 616

V. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia jednakże przyjęcie w poczet członków Związku i korzystanie z uprawnień.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością umożliwienia tym podmiotom dostępu do Państwa danych osobowych. Są to np. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, prawne, czy współpracujące przy realizacji zleceń. W takim przypadku Administrator również dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i w tym celu zawiera z wymienionymi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych, ściśle określając warunki przetwarzania, zakres dostępu do danych, a nawet możliwe operacje przetwarzania. Administrator dba również o to, aby niezwłocznie po zakończeniu umowy dane zostały przez ten podmiot trwale usunięte, jak również zastrzega w umowach prawo do kontroli tego podmiotu.

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom publicznym. Są to jednakże podmioty uprawnione ustawowo do otrzymania takich danych osobowych, a przepisy wskazują również sytuacje, w których o takie udostępnienie danych podmiot może się zwrócić. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Prawo do wniesienia skargi

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Mamy jednak nadzieję, że zechcą Państwo w pierwszej kolejności poinformować nas o wszelkich wątpliwościach w tym zakresie.

X. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.